Unix Man ( )


WHEREIS(1)


WHEREIS(1)
FreeBSD Reference Manual


whereis - locate programs

whereis [program...]


whereis .

.


sysctl(8),


whereis 3.0BSD.